Magazine: VOGUE  Photographer: Akihito Igarashi https://www.youtube.com/watch?v=9_pxGCjl_Qo
       
     
 Magazine: VOGUE  Photographer: Akihito Igarashi
       
     
VogueGIRL_Job_10692_BT.jpg
       
     
0002_VogueGirl.jpg
       
     
 Magazine: SO-EN 1OCTOBER ISSUE 2013 Photographer: Akihito Igarashi Model: Anni Jurgenson  
       
     
VogueGIRL_Job_10022_BT.jpg
       
     
 Magazine: Elle Girl 2014 Photographer: Akihito Igarashi
       
     
   Magazine: EXILE Photographer: Akihito Igarashi
       
     
 Magazine: VOGUE  GIRL Photographer: Akihito Igarashi
       
     
 Magazine: Max & Co. Photographer: Akihito Igarashi
       
     
 Magazine: SStyle Photographer: Akihito Igarashi
       
     
 Magazine: VOGUE  Photographer: Akihito Igarashi
       
     
 Magazine: VOGUE GIRL Photographer: Akihito Igarashi
       
     
elleGirl_08x11.jpg
       
     
 Magazine: VOGUE  Photographer: Akihito Igarashi https://www.youtube.com/watch?v=9_pxGCjl_Qo
       
     

Magazine: VOGUE 

Photographer: Akihito Igarashi

https://www.youtube.com/watch?v=9_pxGCjl_Qo

 Magazine: VOGUE  Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: VOGUE 

Photographer: Akihito Igarashi

VogueGIRL_Job_10692_BT.jpg
       
     
0002_VogueGirl.jpg
       
     
 Magazine: SO-EN 1OCTOBER ISSUE 2013 Photographer: Akihito Igarashi Model: Anni Jurgenson  
       
     

Magazine: SO-EN 1OCTOBER ISSUE 2013

Photographer: Akihito Igarashi

Model: Anni Jurgenson

 

VogueGIRL_Job_10022_BT.jpg
       
     
 Magazine: Elle Girl 2014 Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: Elle Girl 2014

Photographer: Akihito Igarashi

   Magazine: EXILE Photographer: Akihito Igarashi
       
     

 

Magazine: EXILE

Photographer: Akihito Igarashi

 Magazine: VOGUE  GIRL Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: VOGUE  GIRL

Photographer: Akihito Igarashi

 Magazine: Max & Co. Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: Max & Co.

Photographer: Akihito Igarashi

 Magazine: SStyle Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: SStyle

Photographer: Akihito Igarashi

 Magazine: VOGUE  Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: VOGUE 

Photographer: Akihito Igarashi

 Magazine: VOGUE GIRL Photographer: Akihito Igarashi
       
     

Magazine: VOGUE GIRL

Photographer: Akihito Igarashi

elleGirl_08x11.jpg